Harrison Assessments Talent Solutions

 

Harrison Assessments är ett unikt internationellt system för rekrytering, ledarutveckling och medarbetarutveckling. Harrison Assessments hjälper idag över 5 000 företag över hela världen till ett smidigare, effektivare och mer kostnadseffektivt rekryterings- och personutvecklingsarbete.

Harrison Assessments fokuserar på att ge de mest korrekta och effektiva utvärderingarna genom att avsätta stora resurser till forskning, metodutveckling och användarvänlig mjukvaruutveckling. Systemet ger företagsledningen starkt stöd genom hela HR-processen och bidrar till ökad effektivitet, konkurrenskraft och lönsamhet - är ett av världens mest beprövade och tillförlitliga system för:
 

 

·

Välja, engagera och behålla rätt medarbetare
  · Personlig utveckling
  · Teamutveckling
  · Successionsplanering


Två teorier
 
Två underliggande teorier är integrerade i Harrison Assessments-systemet. Enjoyment-Performance-teorin, grundar sig på kända beteendevetenskapliga teorier. Paradox-teorin, är en utvidgning av de teorier kring ”psykologiska motsatser” som har förklarats av Freud och framför allt av Jung.


Enjoyment-Performance-teorin

Enjoyment-Performance-teorin, eller på svenska den ”Positiva framgångscirkeln”, understryker vikten av att, redan från början hitta rätt person till rätt arbetsuppgift för ökad arbetstillfredsställelse och goda prestationer.

Det en person brinner för, är ofta det som driver starkast framåt
och för många den stabilaste grunden för vidareutvecklingen

 

Paradox-teorin

Harrison Assessments Paradox-teori, som visar oss vägen till en djupare psykologisk förståelse, lyfter fram ett helt system av beteenden istället för att enbart ge insikter kring enskilda egenskaper. Ger oss ökad förståelse för hur beteenden kan förändras dramatiskt, t.ex. under stark stress. Paradox-teorin erbjuder ett ramverk som underlättar för oss att på ett objekt sätt förstå individens ”ego” och ger dessutom effektivt stöd för självutveckling.

Exempel i paradoxen ”kommunikation”, en av 12 paradoxer

   
Med Harrison Assessments kartlägger vi bl.a. … och även unika nyckelområden som …
 

·

självständighet

  · allmän livsinställning
  · kommunikation, i vid bemärkelse   · beslutsfattande tillsammans med andra
  · motivation och drivkraft   · uppriktighet
  · uthållighet   · tolerans inför andras okänslighet
  · flexibilitet   · förmåga att förlita sig på sin intuition
  · att tänka utanför ramarna   · vilken ledarstil jag vill att min chef ska ha
   
OBS!  
Ny efterfrågad Harrison-rapport ”Att engagera och behålla medarbetare för rekrytering och personlig och gruppers utveckling. Kartlägger medarbetares förväntningar* inom flera avgörande områden. Och ger oss nya möjligheter när vi bygger starkare och attraktivare verksamheter. Gruppens och/eller individens:
 
 

·

förväntningar på utveckling

  · förväntningar på makt och auktoritet
  ·

förväntningar på uppskattning

  ·

egna personliga förväntningar

  ·

förväntningar på belöningar

  ·

sociala förväntningar

  · förväntningar på kommunikation   · förväntningar på balans-i-livet

 

 
 
 

Harrison Assessments

· Fokuserar på människors inneboende resurser
· Kontinuerlig forskning om människors attityder, tankemönster och beteenden
· Kartlägger, värderar och förutsäger framgång i mer än 6500 arbets- och yrkesroller
· Väger, tolkar och poängsätter 175 personliga egenskaper, intressen, preferenser och förväntningar
· Ger oss insiktsfulla och mycket användbara rapporter
· Vi arbetar i alla världsdelar, just nu på 34 språk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harrison-användare med kvalitetskrav

BMW, Boeing, Bosch, Braun, Canon, Deloitte, DuPont, Ericsson, FN:s livsmedelsprogram World Food Programme, General Electric, KPMG, LG, Microsoft, Oracle, Panasonic, PwC, Samsung, Sony, Toyota, University of Washington, Volvo …

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rundabordet Ledarskap · Arnön 736, Stenhammars Udde, 655 95 Väse · info@rble.se